بازدیدها: 344

اسکن DMSA جهت ارزیابی اندازه ، شکل و موقعیت کلیه ها ، وجود ضایعه در کلیه ها به دنبال عفونت ادراری یا مشکلات کلیوی استفاده می شود.از کاربردهای دیگر اسکن ارزیابی گرفتگی شریانهای کلیوی ، پیگیری بیماران دچار آسیبهای کلیه ناشی از ضربه ، یافتن محل کلیه نابجا و اثبات تک کلیه ای می باشد.

آمادگی های اسکن:

*خوردن و آشامیدن قبل از اسکن بلامانع است

*مایعات فراوان باید استفاده شود.

*سونوگرافی و مدارک قبلی بیمار را همره داشته باشید.

روش انجام اسکن :

پس از آماده سازی رادیودارو میزان مشخص دارو که بستگی به سن و وزن بیمار دارد،به صورت وریدی تزریق می گردد.س از ۲ تا ۴ ساعت از زمان تزریق ،  اسکن بیمار انجام می شود و تصاویر از نماهای مختلف ازبیمار گرفته می شود.